Znajdź Projekt
Nasza strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej lub zaakceptuj.

Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY

1. WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady korzystania z Portalu Internetowego i Sklepu Internetowego Domyzmieta.pl oraz dokonywania zakupów Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym www.domyzmieta.pl, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Korzystanie z Portalu Internetowego Domyzmieta.pl oznacza zgodę Użytkownika na postanowienia nn. Regulaminu. Każdy Użytkownik Portalu Domyzmieta.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Prosimy uważnie zapoznać się z jego treścią.

2. DEFINICJE

2.1. „Sprzedający” – pracownia architektoniczna Domy z Miętą z siedzibą w Krakowie,
ul. Generała Olszyny Wilczyńskiego 55, kod pocztowy 31-358, NIP: 6772390151, REGON: 361745720

2.2. „Kupujący” – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

2.3. „Sklep Internetowy” – sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem internetowym: www.domyzmieta.pl.

2.4. „Serwis” – Portal Internetowy i Sklep Internetowy Sprzedającego.

2.5. „Regulamin” – niniejszy regulamin Portalu Internetowego i Sklepu Internetowego www.domyzmieta.pl określający prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedającego.

2.6. „Produkt” – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma bądź prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym, określona szczegółowo w pkt. nr 3.5. niniejszego Regulaminu.

2.7. „Formularz zamówienia” – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez zaznaczenie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.8. „Forum” – forum internetowe dostępne w serwisie umożliwiające wymianę opinii i poglądów pomiędzy Kupującymi.

2.9. „Newsletter” – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca Kupującym cykliczne otrzymywanie informacji o promocjach, nowościach i Produktach dostępnych w serwisie.

2.10. „Dzień roboczy” – jeden, dowolny dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.11. ”Złożenie zamówienia” – oświadczenie woli przez Kupującego zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego oraz jego pełnej akceptacji.

2.12. ”Kodeks Cywilny” – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Portal Internetowy i Sklep Internetowy dostępne pod adresem www.domyzmieta.pl prowadzone są przez pracownię architektoniczną MINT ARCHITECTURE S.C. z siedzibą w Krakowie, ul. Generała Olszyny Wilczyńskiego 55, kod pocztowy 31-358, NIP: 6772390151, REGON: 361745720, prowadzącą działalność w zakresie architektury, projektowania i sprzedaży Produktów poprzez internet, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

3.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe zbierane są w zakresie i celu wykonania sprzedaży Produktów, na podstawie przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe podane przez Kupującego są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury lub rachunku oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania na zasadach określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.

3.3. Regulamin stanowi integralną częścią Umowy Sprzedaży z Kupującym. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.4. Informacje zawarte na portalu internetowym www.domyzmieta.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. PRODUKT

4.1 Produkt stanowi:

4.1.1 W wersji standardowej komplet dokumentacji projektowej: Publikacja książkowa, złożona do formatu A4 zawierająca pełnobranżowy projekt gotowy budynku mieszkalnego, w 4 egzemplarzach, w skład którego wchodzą:

1.Projekt architektoniczno-budowlany

2.Projekt konstrukcyjny z elementami projektu wykonawczego

3.Projekt instalacji wewnętrznych sanitarnych i grzewczych

4.Projekt instalacji elektrycznej, teletechnicznej i odgromowej

5.Ewentualne dodatkowe opracowania oznaczone w Serwisie na podstronie projektu w zakładce eko-rozwiązania oraz w formularzu zamówienia projektu opisem „w cenie projektu”

4.1.2 Opcjonalnie po złożeniu odpowiedniego zamówienia: Opracowania dodatkowe wyszczególnione w Serwisie na podstronie projektu w zakładce eko-rozwiązania oraz w formularzu zamówienia projektu (elementy zamawiane), nie oznaczone opisem „w cenie projektu”, nie wchodzące w skład kompletu dokumentacji projektowej – 1 egzemplarz w formie wydruku

4.1.3 Opcjonalnie po złożeniu odpowiedniego zamówienia:Kosztorys inwestorski w formie elektronicznej, przesyłany pocztą e-mail. Kosztorys inwestorski można zamówić jedynie z kompletem dokumentacji projektowej lub dodatkowo po uprzednim zamówieniu dokumentacji projektowej.

4.2. Wszystkie opracowania projektowe opisane wyżej w punktach przygotowano w języku polskim przez uprawnionych projektantów zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi i normami budowlanymi.

4.3. Produkty mogą być wykorzystane do realizacji pojedynczej inwestycji budowlanej przez Inwestora, który określony jest przez Kupującego w Sklepie Internetowym, w formularzu zamówienia projektu, w rubryce „Inwestor”, po przeprowadzeniu adaptacji projektu do warunków i przepisów miejscowych przez uprawnionego projektanta.

4.4. Projekty wyszczególnione w pkt. 3.5.1. Regulaminu, autorstwa Sprzedającego są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994. Każdy egzemplarz projektu jest oryginalnie zabezpieczony taśmą plombującą z hologramem. Kupujący jest zobowiązany przestrzegać prawa autorskie przysługujące Sprzedającemu do Produktu objętego umową, które zostają przeniesione na Inwestora wskazanego jednoznacznie przez Kupującego w formularzu zamówienia projektu, do pojedynczego wykorzystania do realizacji wyłącznie przez Inwestora. Przerwanie lub zdjęcie przez Kupującego zabezpieczającej taśmy plombującej jednoznacznie skutkuje o pojedynczym wykorzystaniu Produktu do realizacji przez Inwestora. Prawa autorskie do produktu nie mogą zostać przeniesione przez Kupującego i Inwestora na osoby trzecie.

4.5. Ceny Produktów pokazane na stronie Sklepu Internetowego Domyzmieta.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatki (w tym podatek od towarów i usług VAT).

5. ZAMÓWIENIE PRODUKTU

5.1. Zamówienie produktu przez Kupującego może nastąpić poprzez jeden z podanych niżej sposobów:

a) poprzez formularz zamówienia projektu na Portalu Internetowym domyzmieta.pl,

b) poprzez wysłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@domyzmieta.pl,

c) poprzez biura handlowe autoryzowanych Pośredników Sprzedaży, którzy współpracują ze Sprzedającym i ich dane kontaktowe zawarte są na Portalu Internetowym Domyzmieta.pl w zakładce „Partnerzy”/ „Pośrednicy Sprzedaży”. Realizacja zamówień pomiędzy Kupującym a Pośrednikami Sprzedaży odbywa się poza niniejszym regulaminem, na podstawie zasad określonych przez poszczególnych Pośredników Sprzedaży.

5.2. Procedura dokonania zakupu wybranego produktu na stronie Serwisu przebiega w następujący sposób:

a) Złożenie zamówienia przez Kupującego na Produkt w sposób zgodny z opisanym w pkt.4.1. niniejszego Regulaminu. Przy składaniu zamówienia przez formularz internetowy, Kupujący otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail podsumowująca złożone zamówienie.

b) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (wiadomość na adres e-mail wskazany w zamówieniu) przesłane najpóźniej w kolejnym dniu roboczym, następującym po dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Wiadomość zawiera nr zamówienia, nr konta, na który w przypadku opłaty przelewem należy uiścić należność za produkt oraz ewentualne dodatkowe ustalenia związane z terminem realizacji zamówienia.

c) Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

W przypadku zapłaty przelewem:

d) Dokonanie zapłaty przez Kupującego w formie przelewu bankowego wszystkich wymaganych należności wskazanych przez Sprzedającego w toku zamówienia i przy zamawianym Produkcie.

e) Zaksięgowanie przelewu przez Sprzedającego

f) Przekazanie projektu Kupującemu

W przypadku wybrania przez Kupującego opcji „płatność przy odbiorze” zapłata za Produkt zostanie dokonana przez Kupującego przedstawicielowi firmy kurierskiej dostarczającej Kupującemu przesyłkę.

5.3. Podczas składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych wymaganych w formularzu zamówienia:

  1. imienia i nazwiska (bądź nazwy i nr NIP firmy)
  2. adresu pocztowego
  3. adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia oraz szczegółowe uzgodnienia

5.4. Kupujący składając zamówienie (poprzez formularz zamówieniowy na stronie Serwisu lub przesyłając zamówienie na adres: biuro@domyzmieta.pl), równoznacznie akceptuje niniejszy Regulamin, zawiera Umowę Sprzedaży oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym.

6. FORMA PŁATNOŚCI

6.1. Kupujący ma możliwość dokonania płatności z tytułu Umowy Sprzedaży poprzez:
a) płatność przelewem w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, podany poniżej.
Bank: ING BANK ŚLĄSKI
Numer rachunku: 18 1050 1445 1000 0092 1398 5295

b) płatność przedstawicielowi firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki z Produktem

6.2. Za chwilę zapłaty przy płatności przelewem uznaje się dzień wpływu całości należnej kwoty pieniężnej, wynikającej z Umowy Sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedającego

7. SPOSÓB, KOSZT I TERMIN DOSTAWY

7.1. Dostawa Produktu na adres wskazany przez Kupującego odbywa się przesyłką kurierską i jest odpłatna. Koszty dostawy są określone na stronach Sklepu Internetowego w formularzu zamówienia.

7.2. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny i dostępny pod adresem:
ul. Generała Olszyny Wilczyńskiego 55, kod pocztowy 31-358 Kraków – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.

7.3. Przesłanie kosztorysu inwestorskiego poprzez e-mail jest bezpłatne i obejmuje jedynie opłatę za kosztorys inwestorski

7.4. Termin dostarczenia Produktu do Kupującego oraz gotowości Produktu do odbioru osobistego wynosi:

a) do 5 dni roboczych w przypadku zamówienia przez Kupującego wersji standardowej projektu – kompletu dokumentacji projektowej określonego w punkcie 4.1.1 regulaminu,

b) do 15 dni roboczych w przypadku zamówienia przez Kupującego wersji standardowej projektu – kompletu dokumentacji projektowej określonego w punkcie 4.1.1 regulaminu, oznaczonego symbolem graficznym „NOWOŚĆ”

c) termin dostarczenia opracowań dodatkowych, wyszczególnionych w Serwisie na podstronie projektu w zakładce eko-rozwiązania oraz w formularzu zamówienia (elementy zamawiane) projektu, nie wchodzących w skład opracowania standardowego oraz kompletu dokumentacji projektowej – do 15 dni roboczych

d) termin dostarczenia kosztorysu inwestorskiego – do 20 dni roboczych

W przypadku zamówienia łącznego Produktów o różnym terminie dostarczenia, jako termin dostawy przyjmuje się termin Produktu o najdłuższym terminie dostarczenia.

7.5 Termin dostarczenia Produktu do Kupującego oraz termin gotowości Produktu do odbioru osobistego jest liczony od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

7.6 Sprzedający w sytuacji braku możliwości potwierdzenia zamówienia zastrzega sobie prawo do jego anulowania w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania.

7.8 Zamówione Produkty Kupujący otrzymuje zabezpieczone na czas dostawy poprzez odpowiednie opakowanie oraz oryginalnie zabezpieczone taśmami plombującymi z hologramem.

7.9 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sposób, koszt i termin wysyłki poza granice RP podlegają indywidualnym ustaleniom i są zależne od miejsca dostarczenia Produktu.

8. REKLAMACJA PRODUKTU

8.1 Jeśli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, to podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ustawie o prawach konsumenta oraz w kodeksie cywilnym.

8.2. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.

8.3. Reklamacja może zostać złożona przez Sprzedającego w następujący sposób:
a) pisemnie na adres:  Domy z Miętą, ul. Generała Olszyny Wilczyńskiego 55,  31-358 Kraków
b) w formie mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@domyzmieta.pl,

8.4. Podstawą przyjęcia reklamacji przez Sprzedającego jest okazanie przez Kupującego dowodu zakupu reklamowanego Produktu jakim jest faktura VAT.

8.5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

8.6. W przypadku, gdy do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedającego na adres podany w pkt. 3.1. Regulaminu.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9.1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2. Kupujący będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. Kupujący, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.11. Regulaminu i określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o Ochronie Konsumentów.

10.2. Termin 14 dni do odstąpienia od umowy opisanego w pkt. 9.1.Regulaminu, jest liczony od daty odbioru Produktu przez Kupującego.

10.3. Aby odstąpić od umowy Kupujący powinien przed upływem terminu opisanego w pkt 9.2. wysłać do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać przekazane w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: Domy z Miętą, ul. Tyniecka 43/a44, 30-323 Kraków
b) w formie mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@domyzmieta.pl.

10.4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest jako załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Korzystanie z formularza przez Kupującego nie jest obowiązkowe.

10.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

10.6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego (Konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot ten powinien nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.

10.7. Kupujący ma obowiązek zwrotu rzeczy przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

10.8. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący może zwrócić Produkt na adres: Domy z Miętą, ul. Generała Olszyny Wilczyńskiego 55,  31-358 Kraków

10.9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Sprzedający informuje, że jeżeli oryginalna taśma plombująca projekty zostanie przerwana, przecięta lub zniszczona przez Kupującego, to Produkt nie może być zwrócony Sprzedającemu, ponieważ oznacza to, że zostały wykorzystane prawa autorskie Sprzedającego przez Kupującego. Sprzedający informuje, że przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego kosztorys inwestorski nie podlega zwrotowi.

10.10. Odstąpienie od umowy i zwrot Produktów przez Kupującego może nastąpić tylko, pod warunkiem otrzymania przez Sprzedającego Produktów w stanie nienaruszonym, zabezpieczonych oryginalną taśmą plombującą, bez śladów otwierania. Jeżeli zwrócone Produkty będą nosić ślady użytkowania lub innych działań wykorzystania bez zgody i wiedzy Sprzedającego – zwrot nie zostanie przyjęty.

10.11. Kupujący  zobowiązany jest do poniesienia następujących kosztów związanych z odstąpieniem od umowy i zwrotem Produktów:

a) bezpośredni koszt zwrotu Produktów

b) jeżeli Produkt stanowi usługę, której wykonywanie – na zlecenie Kupującego – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwota zapłaty jest proporcjonalna do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami.

11.2. Produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej z Kupującym nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedającego do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży.

11.3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi wobec Kupującego, nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.

11.4. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu kurierowi przechodzą na Kupującego, nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.5. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem kuriera Kupujący nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy kurierskiej.

11.6. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem.

12. RODO

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako RODO). Respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma DOMY Z MIĘTĄ z siedzibą przy ul. Generała Olszyny Wilczyńskiego 55,  31-358 Kraków. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres firmy DOMY Z MIĘTĄ lub email: biuro@domyzmieta.pl

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę dane będą przetwarzane również w celach marketingowych, tj. przesyłania informacji o nowościach i promocjach drogą e-mailową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Zbieramy tylko niezbędne dane do realizacji określonych celów.

3. Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja zamówień, marketing naszych produktów i usług, uzasadniony interes administratora, tj. wykazanie prawidłowej realizacji zamówienia, na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji.

4. Państwa dane będą udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów czyli: firma kurierska, usługi płatnicze, poczta polska. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym. 

5. Jako Administrator dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej, fizycznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.2. Projekty i kosztorys inwestorski określone w pkt. 3.5. Regulaminu oraz wszystkie materiały graficzne i marketingowe służące do prezentacji Produktów są objęte ochroną prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wiedzy i zgody autorów przez osoby trzecie, pod rygorem konsekwencji prawnych.

12.3. Zmiana Regulaminu:

a) Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedającego – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

b) Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupującego będącego jednocześnie konsumentem i korzystającego ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

c) W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.